-->

لیگ برتر آقایان (جام خلیج فارس)

مسابقات دور رفت مرحله مقدماتی

گروه ب

سپاهان اصفهان 3 - 2 نماینده سیستان و بلوچستان

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

دانشگاه یزد 5 - 0 نماینده کردستان

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

سپاهان اصفهان 4 - 1 تراکتور

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

نماینده سیستان و بلوچستان 5 - 0 نماینده کردستان

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

دانشگاه یزد 5 - 0 تراکتور

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

تیم غ 3 - 5 تیم ق

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

تراکتور 5 - 0 نماینده کردستان

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

تیم غ 3 - 5 تیم ق

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

تیم غ 3 - 5 تیم ق

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

سپاهان اصفهان 4 - 1 دانشگاه یزد

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

گروه الف

علم و ورزش گیلان 3 - 2 صنایع پلاستیک دنیا شیراز

نیما رستم پور


21 - 17
20 - 22
21 - 14

شادمهر حیدری

حسن متقی


21 - 17
20 - 22
21 - 14

محمدرضا قیصری

پیام پورعیسی
نیما رستم پور


19 - 21
16 - 21

شادمهر حیدری
محمد ستاره

حسن متقی
امیرحسین نورعلیان


18 - 21
22 - 20
18 - 21

کامبیز بدرود شهدی
بهروز یزدانی

آرمین زکی زاده


17 - 21
21 - 14
21 - 17

محمد ستاره

ذوب روی صبای زنجان 3 - 2 نماینده کرمانشاه

محسن معصومی


21 - 14
21 - 17

سینا ایوانی

امیرحسین حسنی


24 - 22
21 - 16

علی حیاتی

فربد یاسمی
عرفان تاران


21 - 18
19 - 21
12 - 21

سهیل ایوانی
امید بشیرزاده

محسن معصومی
آراد بحری


19 - 21
21 - 18
21 - 15

سینا ایوانی
پارسا الوندی

محمد امین مقدم


18 - 21
12 - 21

امید بشیرزاده

خاتم اردکان 5 - 0 صنایع پلاستیک دنیا شیراز

سروش اسکندری


21 - 12
21 - 9

علی یردانی

محمد پایروند


21 - 12
21 - 7

محمدرضا قیصری

سروش اسکندری
امیر جباری


21 - 10
22 - 20

محمد ستاره
شادمهر حیدری

علیرضا قاسمی
مصطفی قربانی


19 - 21
21 - 19
21 - 17

کامبیز بدرود شهدی
بهروز یزدانی

امیر جباری


21 - 7
21 - 19

محمد ستاره

علم و ورزش گیلان 5 - 0 نماینده کرمانشاه

حسن متقی


21 - 15
21 - 17

بنیامین نژاد پاک

نیما رستم پور


21 - 16
21 - 10

علی حیاتی

آرمین زکی زاده
حسن متقی


13 - 21
21 - 19
21 - 15

سهیل ایوانی
امید بشیرزاده

پیام پورعیسی
امیرحسین نورعلیان


21 - 13
21 - 12

سینا ایوانی
علی حیاتی

نادر مینایی


21 - 18
21 - 12

امید بشیرزاده

خاتم اردکان 4 - 1 ذوب روی صبای زنجان

سروش اسکندری


21 - 15
21 - 10

محسن معصومی

محمد پایروند


21 - 15
21 - 6

امیر حسین حسنی

سروش اسکندری
علیرضا قاسمی


21 - 14
21 - 15

محسن معصومی
آراد بحری

مصطفی قربانی
عباسعلی بهجتی


17 - 21
15 - 21

فربد یاسمی
عرفان تاران

امیر جباری


21 - 8
21 - 11

آراد بحری

صنایع پلاستیک دنیا شیراز 5 - 0 نماینده کرمانشاه

علی یزدانی


21 - 5
21 - 18

سینا ایوانی

شادمهر حیدری


21 - 16
21 - 16

علی حیاتی

محمد ستاره
محمدرضا قیصری


21 - 19
21 - 13

سهیل ایوانی
امید بشیرزاده

کامبیز بدرود شهدی
بهروز یزدانی


21 - 8
21 - 11

سینا ایوانی
پارسا الوندی

محمد ستاره


19 - 21
21 - 17
21 - 9

بنیامین نژادپاک

خاتم اردکان 5 - 0 نماینده کرمانشاه

سروش اسکندری


21 - 13
21 - 9

بنیامین نژاپاک

محمد پایروند


21 - 15
21 - 9

علی حیاتی

سروش اسکندری
امیر جباری


21 - 10
21 - 14

پارسا الوندی
سینا ایوانی

عباسعلی بهجتی
علیرضا قاسمی


21 - 19
18 - 21
21 - 18

سهیل ایوانی
امید بشیرزاده

مصطفی قربانی


21 - 8
21 - 18

پارسا الوندی

علم و ورزش گیلان 4 - 1 ذوب روی صبای زنجان

حسن متقی


21 - 18
15 - 21
19 - 21

محین معصومی

امیرحسین نورعلیان


21 - 15
19 - 21
21 - 19

امیر حسین حسنی

نیما رستم پور
حسن متقی


21 - 17
21 - 17

محسن معصومی
آراد بحری

پیام پورعیسی
سعید پورابراهبم


22 - 20
21 - 15

فربد یاسمی
عرفان تاران

نادر مینایی


21 - 16
21 - 17

آراد بحری

خاتم اردکان 4 - 1 علم و ورزش گیلان

سروش اسکندری


21 - 11
21 - 11

نادر مینایی

محمد پایروند


21 - 17
21 - 11

آرمین زکی زاده

سروش اسکندری
امیرجباری


21 - 12
21 - 13

پیام پورعیسی
نیما رستم پور

علیرضا قاسمی
مصطفی قربانی


19 - 21
19 - 21

حسن متقی
امیرحسین نورعلیان

امیر جباری


21 - 15
21 - 2

حسن متقی

صنایع پلاستیک دنیا شیراز 3 - 2 ذوب روی صبای زنجان

علی یزدانی


12 - 21
10 - 21

محسن معصومی

شادمهر حیدری


21 - 11
21 - 9

امیرحسین حسنی

محمد ستاره
محمدرضا قیصری


18 - 21
21 - 13
21 - 12

عرفان تاران
فربد یاسمی

کامبیز بدرود شهدی
بهروز یزدانی


21 - 15
14 - 21
14 - 21

آراد بحری
محسن معصومی

محمد ستاره


21 - 14
27 - 25

امین مقدم نوروزی

جدول رتبه بندی گروه الف

نام تیم

مسابقات تیمی

بازی شماری

گیم شماری

پوئن شماری

امتیاز

تعداد

برد

باخت

بازی برنده

بازی بازنده

گیم برنده

گیم بازنده

پوئن کسب شده

پوئن واگذار شده

خاتم اردکان

4

4

0

18

2

36

6

863

577

12

علم و ورزش گیلان

4

3

1

13

7

28

8

856

833

10

صنایع پلاستیک دنیا شیراز

4

2

2

10

10

24

23

845

842

8

ذوب روی صبای زنجان

4

1

1

7

13

17

29

787

868

6

نماینده کرمانشاه

4

0

4

2

18

8

37

679

910

4

جدول رتبه بندی گروه ب

نام تیم

مسابقات تیمی

بازی شماری

گیم شماری

پوئن شماری

امتیاز

تعداد

برد

باخت

بازی برنده

بازی بازنده

گیم برنده

گیم بازنده

پوئن کسب شده

پوئن واگذار شده

تیم یک

15

10

8

7

3

15

8

90

45

12

تیم دو

10

6

4

5

5

13

10

80

50

8

تیم سه

10

4

6

3

7

10

12

70

65

6