-->

لیگ برتر بانوان (جام ولایت)

مسابقات دور رفت مرحله مقدماتی

گروه ب

علم و ورزش گیلان 3 - 2 نماینده البرز

ماهدیس غلامی


13 - 21
21 - 19
20 - 22

کیانا هاشمی

مهسا نوع بشری


14 - 21
21 - 18
11 - 21

مریم برزگری

نازنین زمانی
یگانه تفرشی


21 - 17
21 - 15

کیانا هاشمی
شیوا پذیرفکار

مریم قنبری
مهسا نوع بشری


21 - 12
21 - 9

نغمه مهرجو
کیمیا ساسانی

نازنین زمانی


21 - 19
14 - 21
3 - 11 (Ret)

شیوا پذیرفکار

آکادمی پونا 5 - 0 نماینده البرز

فاطمه احمدزاده


21 - 11
21 - 7

کیمیا ساسانی

رومینا تاجیک


21 - 5
21 - 13

مریم برزگری

نرگس افشاری
رومینا تاجیک


21 - 9
21 - 14

کیانا هاشمی
کیمیا ساسانی

فائقه بقائری
مهتاب پایداری


21 - 12
21 - 4

نغمه مهرجو
سنا اکبری پور

نرگس افشاری


21 - 4
21 - 11

کیانا هاشمی

علم و ورزش گیلان 4 - 1 آکادمی پونا

ساره امینیان


24 - 22
21 - 19

نرگس افشاری

نازنین زمانی


21 - 16
21 - 17

فاطمه احمدزاده

نازنین زمانی
یگانه تفرشی


15 - 21
21 - 16
21 - 19

رومینا تاجیک
نرگس افشاری

مریم قنبری
مهسا نوع بشری


21 - 19
22 - 20

مبینا نبی نژاد
فائقه بقائری

یگانه تفرشی


10 - 21
17 - 21

رومینا تاجیک

گروه الف

تیم ه 4 - 1 تیم ذ

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

ذوب روی صبای زنجان - شهرداری شاهرود

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

شهرداری شاهرود - شهید فخار مشهد

بازیکن یک

8 - 21
22 - 10

بازی کن دو

بازی کن سه

8 - 21
22 - 10

بازی کن چهار

بازی کن پنج

8 - 21
22 - 10

بازی کن شش

بازی کن هفت

8 - 21
22 - 10

بازی کن هشت

جدول ربته بندی گروه الف

نام تیم

مسابقات تیمی

بازی شماری

گیم شماری

پوئن شماری

امتیاز

تعداد

برد

باخت

بازی برنده

بازی بازنده

گیم برنده

گیم بازنده

پوئن کسب شده

پوئن واگذار شده

آکادمی شاهرود

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ذوب روی صبای زنجان

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شهید فخار مشهد

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جدول رتبه بندی گروه ب

نام تیم

مسابقات تیمی

بازی شماری

گیم شماری

پوئن شماری

امتیاز

تعداد

برد

باخت

بازی برنده

بازی بازنده

گیم برنده

گیم بازنده

پوئن کسب شده

پوئن واگذار شده

علم و ورزش گیلان

2

2

0

7

3

16

8

449

424

6

آکادمی پونا

2

1

1

6

4

13

8

421

304

4

نماینده البرز

2

0

2

2

8

5

18

303

445

2