تقویم مسابقات سال 1398

اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسران (پایان ثبت نام)
اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان دختران (پایان ثبت نام)
اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان آقایان (پایان ثبت نام)
اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان بانوان (پایان ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسران (پایان ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان دختران (پایان ثبت نام)
مسابقات پارابدمینتون آقایان (پایان ثبت نام)
مسابقات پارابدمینتون بانوان (پایان ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان آقایان (پایان ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان بانوان (پایان ثبت نام)
مسابقات قهرمانی کشور نونهالان دختران (پایان ثبت نام)
مسابقات قهرمانی کشور نونهالان پسران (پایان ثبت نام)
دومین المپیاد استعدادهای برتر پسران (درحال ثبت نام)
دومین المپیاد استعدادهای برتر دختران (درحال ثبت نام)