تقویم مسابقات

تقویم مسابقات سال 1400

عنوانتاریخ برگزاریمیزبانجنسیترده سنیسطح مسابقاتشروع ثبت نامپایان ثبت نامانتشار لیست M&Qانصراف بدون جریمهانتشار جدولتوضیحاتمکان برگزاریجلسه هماهنگی سرپرستانجلسه هماهنگی داورانآیین نامه مسابقاتگزارش M&Qجدولبرنامه زمانبندینتایج
به تعویق افتادمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)به تعویق افتادکرمان / کرمانبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/03/291400/04/051400/04/121400/04/12تاریخ جدید برای برگزاری این مسابقه، متعاقباً اعلام می‌گردد.کرمان / بلوار جمهوری / بعد از سه راه هوانیروز / تالار بدمینتوندانلود
به تعویق افتادمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)به تعویق افتادسمنان / شاهرودبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/03/291400/04/071400/04/121400/04/12ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.شاهرود / خیابان دانشجو / دانشجو 5 / کوچه 19 / آکادمی بدمینتون شاهروددانلوددانلوددانلود
به تعویق افتادمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)به تعویق افتادسمنان / سمنانآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/03/291400/04/071400/04/121400/04/12ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.سمنان / میدان سعدی / استادیوم تختی / تالار بدمینتون سمناندانلوددانلوددانلود
شروع ثبت ناممسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)18-16 تیرآذربایجان شرقی / تبریزآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/03/291400/04/051400/04/121400/04/12ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.تبریز / خیابان قطران شمالی / خیابان شهید باهنر / مجموعه ورزشی امام علی (ع) / آکادمی بدمینتون تبریزدانلوددانلوددانلود
به تعویق افتادمسابقات رنکینگ سراسری جوانان به تعویق افتادخراسان رضوی / مشهدبانوانجوانانرنکینگ جوانان1400/04/191400/04/261400/05/021400/05/02ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.دانلود
به تعویق افتادمسابقات رنکینگ سراسری جوانانبه تعویق افتادآذربایجان شرقی / تبریزآقایانجوانانرنکینگ جوانان1400/04/191400/04/261400/05/021400/05/02ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.تبریز / خیابان قطران شمالی / خیابان شهید باهنر / مجموعه ورزشی امام علی (ع) / آکادمی بدمینتون تبریزدانلود
به زودیمسابقات رنکینگ سراسری (تاریخ جدید)15-12 مردادفارس / شیرازبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح دو1400/04/261400/05/021400/05/051400/05/091400/05/09ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.دانلود
به زودیمسابقات رنکینگ سراسری (تاریخ جدید)15-12 مردادسمنان / سمنانآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح دو1400/04/261400/05/021400/05/051400/05/091400/05/09ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.دانلود
به زودینیم فصل اول لیگ برتر21 مرداد - 8 مهر-بانوانآزادلیگ
به زودینیم فصل اول لیگ برتر21 مرداد - 8 مهر-آقایانآزادلیگ
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)22-20 مردادگلستان / گنبدکاووسبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/05/021400/05/091400/04/121400/05/16ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)22-20 مردادفارسبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/05/021400/05/091400/04/121400/05/16ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)22-20 مردادتهران / تهرانآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/05/021400/05/091400/04/121400/05/16ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)22-20 مردادخراسان شمالی / بجنوردآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/05/021400/05/091400/04/121400/05/16ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات فضای باز در زمین چمن5-3 شهریورفارس / شیرازبانوانآزادرنکینگثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات فضای باز در زمین چمن5-3 شهریورفارس / شیرازآقایانآزادرنکینگثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات قهرمانی کشور پارابدمینتون12-9 شهریوراصفهان / اصفهانبانوانآزادپارابدمینتونثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات قهرمانی کشور پارابدمینتون12-9 شهریوراصفهان / اصفهانآقایانآزادپارابدمینتونثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)19-17 شهریورسمنان / سمنانبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/05/301400/06/061400/06/131400/06/13ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)19-17 شهریوراردبیل / اردبیلآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/05/301400/06/061400/06/131400/06/13ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)9-7 مهرتهران / تهرانبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/06/201400/06/271400/07/031400/07/03ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)9-7 مهرمازندرانبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/06/201400/06/271400/07/031400/07/03ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)9-7 مهرفارسآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/06/201400/06/271400/07/031400/07/03ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)9-7 مهرسمنان / سمنانآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/06/201400/06/271400/07/031400/07/03ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات فضای باز در زمین ماسه9-7 مهرگیلان / منطقا آزاد انزلیبانوانآزادرنکینگثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات فضای باز در زمین ماسه9-7 مهرگیلان / منطقا آزاد انزلیآقایانآزادرنکینگثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سراسری جوانان23-20 مهرآذربایجان شرقی / تبریزبانوانجوانانرنکینگ جوانان1400/07/031400/07/101400/07/171400/07/17ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سراسری جوانان23-20 مهرفارس / شیرازآقایانجوانانرنکینگ جوانان1400/07/031400/07/101400/07/171400/07/17ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات فضای باز در زمین سفت23-21 مهرالبرز / کرجبانوانآزادرنکینگثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات فضای باز در زمین سفت23-21 مهرقم / قمآقایانآزادرنکینگثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سراسری30-27 مهراصفهان / اصفهانبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح دو1400/07/101400/07/171400/07/201400/07/241400/07/24ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سراسری30-27 مهرگلستان / گنبدکاووسآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح دو1400/07/101400/07/171400/07/201400/07/241400/07/24ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودینیم فصل دوم لیگ برتر6 آبان-2 دیبانوانآزادلیگ
به زودینیم فصل دوم لیگ برتر6 آبان-2 دیآقایانآزادلیگ
به زودیدور رفت مقدماتی لیگ یک7-5 آبانباشگاه متقاضیبانوانآزادلیگ
به زودیدور رفت مقدماتی لیگ یک7-5 آبانباشگاه متقاضیآقایانآزادلیگ
به زودیدور برگشت مقدماتی لیگ یک21-19 آبانباشگاه متقاضیبانوانآزادلیگ
به زودیدور برگشت مقدماتی لیگ یک21-19 آبانباشگاه متقاضیآقایانآزادلیگ
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)28-26 آبانفارسبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/08/081400/08/151400/08/221400/08/22ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)28-26 آبانکرمانشاه / کرمانشاهآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح سه1400/08/081400/08/151400/08/221400/08/22ثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیدور رفت مرحله نهایی لیگ یک12-10 آذرباشگاه متقاضیبانوانآزادلیگ
به زودیدور رفت مرحله نهایی لیگ یک12-10 آذرباشگاه متقاضیآقایانآزادلیگ
به زودیدور برگشت مرحله نهایی لیگ یک26-24 آذرباشگاه متقاضیبانوانآزادلیگ
به زودیدور برگشت مرحله نهایی لیگ یک26-24 آذرباشگاه متقاضیآقایانآزادلیگ
به زودیمسابقات رنکینگ برترین‌ها30 آذر-3دیتهران / کمپ فدراسیونبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح یک1400/09/131400/09/201400/09/231400/09/271400/09/27ثبت نام نفرات دعوت شده میبایست توسط هیئت بدمینتون استان مربوطه در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ برترین‌ها10-7 دیتهران / کمپ فدراسیونآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح یک1400/09/201400/09/271400/09/301400/10/041400/10/04ثبت نام نفرات دعوت شده میبایست توسط هیئت بدمینتون استان مربوطه در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)15-13 یا 22-20 دیگیلان / رشتبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح سهثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)15-13 یا 22-20 دیقم / قمآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح سهثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیلیگ دو 6-4 اسفندباشگاه متقاضیبانوانآزادلیگ
به زودیلیگ دو 6-4 اسفندفارس / شیرازآقایانآزادلیگ
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)13-11 اسفندسمنان / سمنانبانوانبزرگسالانرنکینگ سطح سهثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.
به زودیمسابقات رنکینگ سطح سه (Future Series)13-11 اسفندکرمان / کرمانآقایانبزرگسالانرنکینگ سطح سهثبت نام این مسابقات، توسط هیئت بدمینتون هر استان در سامانه فدراسیون بدمینتون انجام می‌گیرد.