آئین نامه‌ها و مقررات مسابقات

بزرگسالان یکنفره آقایان - دی 97

بزرگسالان یکنفره بانوان - دی 97

بزرگسالان دونفره بانوان - دی 97

بزرگسالان دونفره آقایان - دی 97

جوانان دونفره آقایان - دی 97

جوانان دونفره بانوان - دی 97

جوانان یکنفره آقایان - دی 97

جوانان یکنفره بانوان - دی 97