-->

قوانین و مقررات مسابقات

آیین نامه و مقررات مسابقات باشگاهی بدمینتون سال 1399

آیین نامه و مقررات مسابقات باشگاهی بدمینتون سال 1399

آیین نامه مسابقات ساحلی سال 1398

معادل سازی واژه ها (بروزرسانی:مهر 1398)

قوانین و مقررات لباس و تبلیغات لباس بازیکنان (بروزرسانی:تیر98)

قوانین و مقررات رفتار بازیکنان در مسابقات (بروزرسانی:تیر98)

قوانین و مقررات رفتار مربیان در مسابقات (بروزرسانی:تیر98)

سیستم امتیازدهی مسابقات رنکینگ کشوری (بروزرسانی:تیر98)

آئین نامه جرائم (بروزرسانی:تیر98)

شرایط سنی مسابقات سال 1398