-->

طبق دوره برگزار گردیده در کشور چین آقای سعید همتیان زاده توانست دوره Accreditation  آسیایی را با موفقیت سپری کند . و همچنین سرکار خانم منصور السادات جارچیان در دوره Accreditation جهانی شرکت و ایشان نیز دوره را با موفقیت به پایان برساند .

در حال حاضر تعداد داوران آسیایی و جهانی فدراسیون بدمینتون 13 نفر می باشند که در مسابقات جهانی حضور فعال دارند .