قهرمانی کشور ( بانوان ) 1395

مسابقات قهرمانی کشور رده سنی محل برگزاری مقام اول تیمی مقام دوم تیمی مقام سوم تیمی زمان برگزاری
قهرمانی کشور نونهالان تبریز آذربایجان شرقی سمنان فارس مرداد ماه
قهرمانی کشور نوجوانان شاهرود تهران آذربایجان شرقی سمنان شهریور ماه
قهرمانی کشور پیشکسوتان مرکزی در دو قسمت یکنفره و دونفره اسفندماه

 

قهرمانی کشور ( آقایان ) 1395

مسابقات قهرمانی کشور رده سنی محل برگزاری مقام اول مقام دوم مقام سوم (مشترک) زمان برگزاری
قهرمانی کشور یکنفره نونهالان ساری خراسان رضوی زنجان کرمانشاه / یزد مهر ماه
دو نفره فارس گلستان قم / مازندران
قهرمانی کشور یکنفره نوجوانان اُرومیه فارس زنجان تهران / فارس شهریور ماه
دو نفره یزد تهران فارس / زنجان
قهرمانی کشور یکنفره پیشکسوتان ساری در دو قسمت یکنفره و دونفره دی ماه
دو نفره