طی نمابری از سوی مهندس شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک کشورمان از دکتر محمدرضا پوریا رییس فدراسیون بدمینتون جهت موفقیت های بدست آمده در سال 1396 و ارتقاء جایگاه بدمینتون ایران در آسیا ، تقدیر گردید .
متن تقدیرنامه دبیرکل کمیته ملی المپیک در زیر آمده است :