نگاهی بر مسابقات لیگ دسته دوم در سال 1395

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: بانوان مقام اول : عمران گل بهار خراسان رضوی مقام دوم : نماینده شاهرود مقام سوم : قرچک تهران   آقایان مقام اول : کاسپین خراسان شمالی مقام دوم : دانا ورزش آرین اصفهان مقام سوم : ایزد جنوب تهران  ...