-->

برنامه نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر آقایان سال99 “جام خلیج فارس”

هفته ششم پنجشنبه مورخ 99/10/04ساعت 15:00

دانشگاه یزد 3 - 2 رعد پدافند هوایی قم

مهران شهبازی16-21
14-21
محمد پایروند
سیدآرمین زکی زاده21-14
21-10
نیما رستم پور
حسن متقی
علی حیاتی
21-14
15-21
21-9
فرزین خانجانی
محمد پایروند
مهران شهبازی
رضا شهبازی
11-21
12-21
مسعود پیروزی
امیر قاسمی
حسن متقی21-10
18-21
18-21
فرزین خانجانی

صنایع اردکان 5 - 0 ذوب روی صبا صنعت زنجان

امیر جباری17-21
9-21
علی حسینخانی
سالار بیات17-21
8-21
امیرحسین حسنی
عباسعلی بهجتی
علیرضا رضاپور
19-21
21-23
علی حسینخانی
آراد بحری
مهدی انصاری
امیر جباری
10-21
12-21
محمدرضا حیدری
امیرحسین حسنی
مهدی انصاری12-21
15-21
محسن معصومی

 

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 3 - 2 شهرداری شهر بابک

پیام نصر21-17
20-22
16-21
محمدمهدی میرشکاری
سروش اسکندری21-15
19-21
21-18
صالح سنگتراش
مهرپویا مجتبایی
سپهر سیفوری
21-17
21-19
صالح سنگتراش
محمد چهارمالی
سروش اسکندری
علیرضا قاسمی
9-21
14-21
محمدمهدی میرشکاری
متین مقیمی
سعید بابیانی16-21
11-21
علیرضا کرمی

 

هفته هفتم پنجشنبه مورخ 99/10/11ساعت 15:00

رعد پدافند هوایی قم 4 -1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

نیما رستم پور21-16
17-21
15-21
سعید بابیانی
فرزین خانجانی21-16
21-14
سروش اسکندری
محمد پایروند
امیر قاسمی
18-21
11-21
مهرپویا مجتبایی
سپهر سیفوری
فرزین خانجانی
مسعود پیروزی
11-21
19-21
سروش اسکندری
علیرضا قاسمی
محمد پایروند12-21
19-21
پیام نصر

ذوب روی صبا صنعت زنجان 1 - 4 دانشگاه یزد

امیرحسین حسنی21-14
21-11
مهران شهبازی
علی حسینخانی18-21
12-21
آرمین زکی زاده
محمدرضا باقری
علی حسینخانی
21-16
22-20
مهران شهبازی
رضا شهبازی
امیرحسین حسنی
محمدرضا حیدری
22-24
21-8
24-22
علی حیاتی
صدرا صادقی
محسن معصومی21-16
21-13
حسن متقی

 

شهرداری شهر بابک 2 - 3 صنایع اردکان

متین مقیمی21-15
21-17
امیر جباری
صالح سنگتراش15-21
8-21
محمدعلی فقیه خراسانی
محمد چهارمالی
علیرضا کرمی
21-16
21-18
امیر جباری
مهدی انصاری
محمدمهدی میرشکاری
صالح سنگتراش
14-21
16-21
سالار بیات
محمدرضا قیصری
محمد چهارمالی21-10
21-17
مهدی انصاری

 

هفته هشتم پنجشنبه مورخ 99/10/18 ساعت 15:00

صنایع اردکان 3 - 2 دانشگاه یزد

محمدعلی فقیه خراسانی16-21
21-18
21-10
مهران شهبازی
امیر جباری10-21
6-19
علی حیاتی
امیر جباری
مهدی انصاری
19-21
18-21
حسن متقی
صدرا صادقی
سالار بیات
محمدرضا قیصری
21-16
21-14
مهران شهبازی
رضا شهبازی
مهدی انصاری16-21
21-17
7-21
حسن متقی

فولاد مبارکه سپاهان 5 - 0 ذوب روی صبا صنعت زنجان

سعید بابیانی19-21
12-21
امیرحسین حسنی
سروش اسکندری18-21
14-21
علی حسینخانی
مهرپویا مجتبایی
محمد باقری
18-21
15-21
امیرحسین حسنی
محمدرضا حیدری
شهرام کرمی
سروش اسکندری
9-21
12-21
محسن معصومی
آراد بحری
پیام نصر13-21
4-11
Retired-
محمدرضا حیدری

 

شهرداری شهر بابک 2 - 3 رعد پدافند هوایی قم

علیرضا کرمی21-17
16-21
7-21
فرزین خانجانی
صالح سنگتراش17-21
15-21
نیما رستم پور
صالح سنگتراش
محمد طاهرزاده
21-12
21-14
فرزین خانجانی
مسعود پیروزی
محمدمهدی میرشکاری
امید روشن
21-14
21-17
محمد پایروند
امیر قاسمی
متین مقیمی21-15
21-16
محمد پایروند

 

هفته نهم پنجشنبه مورخ 99/10/25 ساعت 15:00

صنایع اردکان 0 - 5 رعد پدافند هوایی قم

مهدی انصاریفرزین خانجانی
علی فقیه خراسانینیما رستم پور
امیر جباری
مهدی انصاری
فرزین خانجانی
مسعود پیروزی
سالار بیات
محمدرضا قیصری
محمد پایروند
امیر قاسمی
امیر جباریمحمد پایروند

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2 - 3 دانشگاه یزد

سعید بابیانیحسن متقی
شهرام کرمیمهران شهبازی
شهرام کرمی
سروش اسکندری
مهران شهبازی
رضا شهبازی
مهرپویا مجتبایی
سپهر سیفوری
حسن متقی
مجتبی کاظم پور
سروش اسکندریعلی حیاتی

 

ذوب روی صبا صنعت زنجان 2 - 3 شهرداری شهر بابک

محسن معصومیعلیرضا کرمی
علی حسین خانیصالح سنگتراش
امیرحسین حسنی
محمدرضا حیدری
علیرضا کرمی
محمد چهارمالی
آراد بحری
علی حسین خانی
صالح سنگتراش
متین مقیمی
امیرحسین حسنیمحمدمهدی میرشکاری

 

هفته دهم پنجشنبه مورخ 99/11/02 ساعت 15:00

دانشگاه یزد 4 - 1 شهرداری شهر بابک

حسن متقی24-22
9-21
15-21
متین مقیمی
مهران شهبازی23-21
9-21
17-21
صالح سنگتراش
مهران شهبازی
رضا شهبازی
18-21
21-16
14-21
محمدمهدی میرشکاری
صالح سنگتراش
صدرا صادقی
حسن متقی
15-21
16-21
علیرضا کرمی
محمد چهارمالی
علی حیاتی21-17
21-12
علیرضا کرمی

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 3 - 2 صنایع اردکان

سروش اسکندری16-21
15-21
علی فقیه خراسانی
سپهر سیفوری21-5
21-5
امیر جباری
شهرام کرمی
سروش اسکندری
21-12
25-23
امیر جباری
مهدی انصاری
سعید بابیانی
علیرضا قاسمی
10-21
15-21
سالار بیات
محمدرضا قیصری
سعید بابیانی21-17
15-21
18-21
مهدی انصاری

 

رعد پدافند هوایی قم 3 - 2 ذوب روی صبا صنعت زنجان

محمد پایروند13-21
12-21
محسن معصومی
رضا جانقربان21-16
15-21
21-9
امیرحسین حسنی
محمد پایروند
نیما رستم پور
13-21
11-21
محسن معصومی
علی حسین خانی
فرزین خانجانی
مسعود پیروزی
7-21
14-21
امیرحسین حسنی
محمدرضا حیدری
محسن صادقیان19-21
20-19
-Retired
آراد بحری

 

هفته اول پنجشنبه مورخ 99/06/20 _ ساعت 16:00

رعد پدافند هوایی قم 3 - 2 دانشگاه یزد

نیما رستم پور21-13
16-21
13-21
علی حیاتی
محمد پایروند21-18
14-21
21-11
مهران شهبازی
فرزین خانجانی
محمد پایروند
17-21
17-21
رضا شهبازی
مهران شهبازی
مسعود پیروزی
امیر قاسمی
21-15
1-21
21-16
حسن متقی
صدرا صادقی
فرزین خانجانی16-21
18-21
مجتبی کاظم پور

ذوب روی صبا صنعت زنجان 1 - 4 صنایع اردکان

امیرحسین حسنی21-11
21-13
علی فقیه
محسن معصومی21-12
21-16
سالار بیات
محمدرضا باقری
علی حسینخانی
19-21
21-12
18-21
محمدستاره
مهدی انصاری
آراد بحری
محسن معصومی
21-17
21-14
عباسعلی بهجتی
محمدرضا قیصری
محمدرضا باقری21-9
21-13
مهدی انصاری

شهرداری شهر بابک 3 - 2 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

صالح سنگتراش19-21
21-19
21-13
شهرام کرمی
متین مقیمی21-16
16-21
21-10
سعید بابیانی
صالح سنگتراش
علیرضا کرمی
11-21
19-21
سپهر سیفوری
پیام نصر
محمدمهدی میرشکاری
محمد طاهرزاده
19-21
21-13
20-22
شهرام کرمی
محمد چهارمالی
علیرضا کرمی11-21
19-21
پیام نصر

هفته دوم پنجشنبه مورخ 99/06/27_ ساعت 16:00

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 2 - 3 رعد پدافند هوایی قم

شهرام کرمی21-18
21-8
محمد پایروند
سعید بیابانی21-13
22-24
17-21
نیما رستم پور
سپهر سیفوری
مهرپویا مجتبایی
21-13
21-13
محمد پایروند
فرزین خانجانی
شهرام کرمی
محمد چهارمالی
20-22
21-17
21-16
مسعود پیروزی
امیر قاسمی
پیام نصر12-21
17-21
فرزین خانجانی

دانشگاه یزد 4 - 1 ذوب روی صبا صنعت زنجان

مهران شهبازی8-21
6-21
محسن معصومی
علی حیاتی21-19
21-19
امیرحسین حسنی
مجتبی کاظم پور
حسن متقی
12-21
17-21
محمدرضا حیدری
امیرحسین حسنی
مهران شهبازی
رضا شهبازی
15-21
16-21
علی حسینخانی
محمدرضا باقری
حسن متقی7-21
15-21
محمدرضا حیدری

صنایع اردکان 2 -3 شهرداری شهر بابک

محمدعلی فقیه خراسانی19-21
15-21
محمدمهدی میرشکاری
سالار بیات26-24
21-13
علیرضا کرمی
محمدعلی فقیه خراسانی
مهدی انصاری
17-21
13-21
امید روشن
متین مقیمی
عباسعلی بهجتی
محمدرضا قیصری
21-13
21-16
محمدمهدی میرشکاری
صالح سنگتراش
مهدی انصاری21-15
21-14
صالح سنگتراش

هفته سوم پنجشنبه مورخ 99/07/03-ساعت 16:00

دانشگاه یزد 1 - 4 صنایع اردکان

علی حیاتی22-20
21-10
امیر جباری
مجتبی کاظم پور21-12
16-21
21-17
سالار بیات
مهران شهبازی
رضا شهبازی
21-17
21-18
امیر جباری
محمدعلی فقیه خراسانی
حسن متقی
صدرا صادقی
21-18
21-19
مهدی انصاری
محمدرضا قیصری
مهران شهبازی13-21
21-16
19-21
محمدعلی فقیه خراسانی

ذوب روی صبا صنعت زنجان 0 - 5 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

محسن معصومی21-17
21-13
پیام نصر
امیرحسین حسنی21-11
21-16
شهرام کرمی
محمدرضا باقری
علی حسینخانی
21-16
21-19
شهرام کرمی
سعید بیابانی
امیرحسین حسنی
محمدرضا حیدری
21-17
15-21
24-22
سپهر سیفوری
محمد چهارمالی
محمدرضا حیدری17-21
21-14
21-17
مهرپویا مجتبایی

رعد پدافند هوایی قم 4 - 1 شهرداری شهر بابک

فرزین خانجانی11-21
16-21
علیرضا کرمی
نیما رستم پور21-19
23-21
صالح سنگتراش
محمد پایروند
فرزین خانجانی
15-21
15-21
صالح سنگتراش
محمدمهدی میرشکاری
مسعود پیروزی
امیر قاسمی
14-21
16-21
محمد طاهرزاده
متین مقیمی
محمد پایروند21-14
13-21
12-21
محمدمهدی میرشکاری

هفته چهارم پنجشنبه مورخ 99/07/10-ساعت 16:00

رعد پدافند هوایی قم 4 - 1 صنایع اردکان

فرزین خانجانی13-21
4-21
سالار بیات
سجاد ترابی16-21
21-18
21-6
امیر جباری
فرزین خانجانی
محمد پایروند
16-21
14-21
محمدرضا قیصری
مهدی انصاری
مسعود پیروزی
نیما رستم پور
12-21
17-21
امیر جباری
محمدعلی فقیه خراسانی
محمد پایروند16-21
7-21
محمدعلی فقیه خراسانی

دانشگاه یزد 4 - 1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

علی حیاتی21-19
21-17
پیام نصر
مهران شهبازی13-21
14-21
سعید بابیانی
حسن متقی
مهران شهبازی
14-21
12-21
پیام نصر
شهرام کرمی
صدرا صادقی
رضا شهبازی
8-21
15-21
سپهر سیفوری
محمد چهارمالی
حسن متقی21-23
20-22
شهرا کرمی

شهرداری شهر بابک 5 - 0 ذوب روی صبا صنعت زنجان

علیرضا کرمی19-21
21-18
13-21
علی حسینخانی
محمدمهدی میرشکاری21-16
19-21
12-21
امیرحسین حسنی
محمدمهدی میرشکاری
صالح سنگتراش
21-15
12-21
15-21
علی حسینخانی
محمدرضا باقری
محمد طاهرزاده
متین مقیمی
15-21
20-22
امیرحسین حسنی
محمدرضا حیدری
صالح سنگتراش13-21
4-21
محسن معصومی

هفته پنجم پنجشنبه مورخ 99/09/27_ ساعت 15:00

شهرداری شهر بابک 3-2 دانشگاه یزد

علیرضا کرمی21-10
21-8
مهران شهبازی
متین مقیمی21-18
21-16
علی حیاتی
علیرضا کرمی
صالح سنگتراش
11-21
19-21
مهران شهبازی
حسن متقی
محمدمهدی میرشکاری
امید روشن
17-21
18-21
صدرا صادقی
رضا شهبازی
صالح سنگتراش8-21
12-21
حسن متقی

صنایع اردکان 4-1 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

امیر جباری5-21
9-21
سعید بابیانی
محمدعلی فقیه خراسانی21-9
21-16
سروش اسکندری
امیر جباری
مهدی انصاری
18-21
19-21
سروش اسکندری
علی قاسمی
سالار بیات
محمدرضا قیصری
18-21
17-21
مهرپویا مجتبایی
سپهر سیفوری
مهدی انصاری21-23
21-19
9-21
پیام نصر

 

ذوب روی صبا صنعت زنجان 1- 4 رعد پدافند هوایی قم

محسن معصومی18-21
21-19
21-16
فرزین خانجانی
امیرحسین حسنی16-21
16-21
سجاد ترابی
محسن معصومی
آراد بحری
21-8
21-16
فرزین خانجانی
محمد پایروند
امیرحسین حسنی
محمدرضا حیدری
19-21
21-17
21-19
مسعود پیروزی
نیما رستم پور
محمد امین مقدم22-20
21-11
محمد پایروند

 

جدول رتبه بندی 

نام باشگاهتعداد مسابقه تیمیتعداد برد تیمیتعداد باخت تیمیتعداد بازی برندهتعداد بازی بازندهتعداد گیم برندهتعداد گیم بازندهتعداد پوئن کسب شدهتعداد پوئن واگذار شدهمقام
رعد پدافند هوایی قم10913515783922291928اول
دانشگاه یزد10642921635421702058دوم
صنایع اردکان10642822624820301906سوم
شهرداری شهر بابک 10552525595721021984چهارم
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان10462525585821102127پنجم
ذوب روی صبا صنعت زنجان10010842258917432281ششم