-->

برنامه نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر بانوان سال99  

“جام ولایت”

هفته ششم پنجشنبه مورخ 99/10/04ساعت 15:00

شهرداری شاهرود 4 - 1 شهید فخار مشهد

آناهیتا باقری21-12
21-10
شیوا پذیرفکار
پگاه کامرانی7-21
10-21
مهرو روشنایی
شیما شالیان
هاله همدانچی
12-21
20-22
مهرو روشنایی
فرناز گلمکانی
پگاه کامرانی
الناز فیض منش
7-21
15-21
شیرین حسینی
فائقه بقائری
الناز فیض منش
11-21
15-21
شیرین حسینی

ذوب روی صبا صنعت زنجان 3 - 2 آکادمی ایران زمین تهران

نسترن کرمی21-15
21-14
نازنین زمانی
هاجر کبیری17-21
17-21
نرگس افشاری
هاجر کبیری
حنانه یعقوب زاده
21-13
21-10
نازنین زمانی
مولود اسمعیلی
فاطمه مقدم
نسترن کرمی
21-13
21-12
نرگس افشاری
مبینا سیف اللهی
آیسان شوریده21-11
21-9
ساره امینیان

 

هفته هفتم پنجشنبه مورخ 99/10/11ساعت 15:00

آکادمی ایران زمین تهران 4 - 1 شهرداری شاهرود

یگانه تفرشی14-21
21-15
21-17
پگاه کامرانی
نرگس افشاری5-21
21-7
19-21
الناز فیض منش
نازنین زمانی
یگانه تفرشی
7-21
14-21
پگاه کامرانی
هاله همدانچی
مولود اسمعیلی
ساره امینیان
13-21
12-21
طراوات علینژاد
آناهیتا باقری
نازنین زمانی10-21
10-21
هاله همدانچی

میلاد تبریز 4 - 1 ذوب روی صبا صنعت زنجان

ثریا آقائی12-21
8-21
آیسان شوریده
رومینا تاجیک21-19
16-21
15-21
نسترن کرمی
ثریا آقائی
نسیم صفایی
21-15
16-21
15-21
هاجر کبیری
حنانه یعقوب زاده
فاطمه مونس خواه
فاطمه بابایی
23-21
21-18
نسترن کرمی
فاطمه مقدم
نسیم صفایی18-21
12-21
هاجر کبیری

 

هفته هشتم پنجشنبه مورخ 99/10/18 ساعت 15:00

ذوب روی صبا صنعت زنجان 3 -2 شهرداری شاهرود

حنانه یعقوب زاده21-16
16-21
21-10
الناز فیض منش
نسترن کرمی17-21
6-21
آناهیتا باقری
حنانه یعقوب زاده
هاجر کبیری
21-19
21-17
هاله همدانچی
الناز فیض منش
فاطمه مقدم
حدیث امینی
23-21
9-21
9-21
طراوات علینژاد
شیما شالیان
هاجر کبیری12-21
10-21
هاله همدانچی

شهید فخار مشهد 0 - 5 میلاد تبریز

مهرو روشنایی21-4
21-9
ثریا آقائی
شیرین حسینی21-9
21-10
نسیم صفایی
ساناز تقوی
نیلوفر باختری
21-11
21-18
ثریا آقائی
رومینا تاجیک
شیرین حسینی
فائقه بقائری
13-21
21-19
22-20
فاطمه مونس خواه
فاطمه بابایی
شیوا پذیرفکار21-9
21-11
رومینا تاجیک

 

هفته نهم پنجشنبه مورخ 99/10/25 ساعت 15:00

شهید فخار مشهد 1 - 4 ذوب روی صبا صنعت زنجان

مهرو روشناییحنانه یعقوب زاده
شیرین حسینینسترن کرمی
ساناز تقوی
نیلوفر باختری
هاجر کبیری
حنانه یعقوب زاده
شیرین حسینی
فائقه بقائری
حدیث احمدی
فاطمه مقدم
ساناز تقویهاجر کبیری

میلاد تبریز 2 - 3 آکادمی ایران زمین تهران

ثریا آقائییگانه تفرشی
رومینا تاجیکنرگس افشاری
ثریا آقائی
نسیم صفایی
نازنین زمانی
یگانه تفرشی
فاطمه مونس خواه
فاطمه بابایی
مولود اسمعیلی
ساره امینیان
نسیم صفایینازنین زمانی

 

هفته دهم پنجشنبه مورخ99/11/02 ساعت 15:00

شهرداری شاهرود 1 - 4 میلاد تبریز

الناز فیض منش21-15
24-22
نسیم صفایی
آناهیتا باقری21-8
21-12
فاطمه بابایی
الناز فیض منش
هاله همدانچی
11-21
9-21
فاطمه مونس خواه
ساقی محمدپور
طراوت علینژاد
نیکو امینیان
21-10
21-7
نسیم صفایی
رومینا تاجیک
هاله همدانچی21-11
21-11
رومینا تاجیک

آکادمی ایران زمین تهران 4 - 1 شهید فخار مشهد

یگانه تفرشی2-21
9-21
فرناز گلمکانی
نرگش افشاری23-21
21-14
شیوا پذیرفکار
نازنین زمانی
یگانه تفرشی
15-21
14-21
شیرین حسینی
فائقه بقائری
مولود اسمعیلی
ساره امینیان
10-21
11-21
نیلوفر باختری
مهرو روشنایی
نازنین زمانی14-21
14-21
شیرین حسینی

 

هفته اول پنجشنبه مورخ 99/06/20 _ ساعت 16:00

شهید فخار مشهد 1-4 شهرداری شاهرود

مهرو روشنایی21-6
21-8
پگاه کامرانی
ساناز تقوی21-14
21-17
الناز فیض منش
شیرین حسینی
فاطمه بقانری
21-14
21-19
هاله همدانچی آزاد
پگاه کامرانی
ساناز تقوی
نیلوفر باختری
21-13
21-12
الناز فیض منش
پگاه شاکر
شیرین حسینی10-21
7-21
زهرا دارائی

آکادمی ایران زمین تهران 4-1 ذوب روی صبا صنعت زنجان

یگانه تفرشی11-21
17-21
هاجر کبیری
ساره امینیان16-21
20-22
حدیث احمدی
نازنین زمانی
الهه سفیدان
21-12
12-21
21-15
هاجر کبیری
حنانه یعقوب زاده
نرگس افشاری
ساره امینیان
15-21
17-21
نسترن کرمی
فاطمه مقدم
نازنین زمانی14-21
12-21
حنانه یعقوب زاده

هفته دوم پنجشنبه مورخ 99/06/27 _ ساعت 16:00

شهرداری شاهرود 2 - 3 آکادمی ایران زمین تهران

هاله همدانچی21-17
21-11
یگانه تفرشی
الناز فیض منش15-21
Ret
الهه سفیدان
پگاه کامرانی
هاله همدانچی
8-21
21-17
20-22
یگانه تفرشی
نازنین زمانی
نیکو امینیان
آیلین عربی
21-6
21-12
ساره امینیان
نرگس افشاری
پگاه کامرانی14-21
21-19
21-16
نازنین زمانی

ذوب روی صبا صنعت زنجان 2-3 میلاد تبریز

حنانه یعقوب زاده21-19
21-15
ثریا آقایی
نسترن کرمی13-21
21-13
21-18
فاطمه بابایی
حنانه یعقوب زاده
هاجر کبیری
21-11
13-21
22-20
رومینا تاجیک
ثریا آقایی
نسترن کرمی
فاطمه مقدم
21-14
21-14
نسیم صفایی
فاطمه مونس خواه
حدیث احمدی21-10
21-11
رومینا تاجیک

هفته سوم پنجشنبه مورخ 99/07/03 _ ساعت 16:00

شهرداری شاهرود 4 -1 ذوب روی صبا صنعت زنجان

پگاه کامرانی21-19
18-21
14-21
حنانه یعقوب زاده
الناز فیض منش14-21
14-21
حدیث احمدی
پگاه کامرانی
هاله همدانچی
25-27
18-21
فاطمه مقدم
نسترن کرمی
آیلین عربی
طراوت علینژاد
21-16
21-15
هاجر کبیری
حنانه یعقوب زاده
هاله همدانچی17-21
16-21
نسترن کرمی

میلاد تبریز 4 -1 شهید فخار مشهد

ثریا آقایی8-21
8-21
فرناز گلمکانی
نسیم صفایی12-21
15-21
شیوا پذیرفکار
رومینا تاجیک
نسیم صفایی
6-21
7-21
شیوا پذیرفکار
مهرو روشنایی
فاطمه مونس خواه
ساقی محمدپور
13-21
21-17
21-14
شیرین حسینی
فاطمه بقایری
رومینا تاجیک15-21
9-21
شیرین حسینی

هفته چهارم پنجشنبه مورخ 99/07/10 _ ساعت 16:00

ذوب روی صبا صنعت زنجان 5 - 0 شهید فخار مشهد

حنانه یعقوب زاده14-21
18-21
شیرین حسینی
نسترن کرمی6-21
23-21
15-21
شیوا پذیرفکار
حنانه یعقوب زاده
هاجر کبیری
7-21
13-21
شیوا پذیرفکار
فرناز گلمکانی
فاطمه مقدم
حدیث احمدی
19-21
16-21
شیرین حسینی
فاطمه بقایری
هاجر کبیری6-21
11-21
مهرو روشنایی

آکادمی ایران زمین تهران 2 - 3 میلاد تبریز

کیانا آربونی21-10
21-10
ثریا آقائی
یگانه تفرشی14-21
21-19
8-21
رومینا تاجیک
نازنین زمانی
یگانه تفرشی
15-21
18-21
ثریا آقائی
نسیم صفایی
ساره امینیان
نرگس افشاری
14-21
21-12
21-18
فاطمه مونس خواه
فاطمه بابایی
نازنین زمانی21-12
21-9
نسیم صفایی

هفته پنجم پنجشنبه مورخ 99/09/27_ ساعت 15:00

میلاد تبریز 3-2 شهرداری شاهرود

رومینا تاجیک21-15
21-17
پگاه کامرانی
ثریا آقائی3-21
3-21
آناهیتا باقری
فاطمه مونس خواه
فاطمه بابایی
21-11
21-14
پگاه کامرانی
هاله همدانچی
نسیم صفایی
رومینا تاجیک
18-21
15-21
الناز فیض منش
پگاه شاکر
نسیم صفایی14-21
9-21
الناز فیض منش

شهید فخار مشهد 1-4 آکادمی ایران زمین تهران

فرناز گلمکانی21-15
21-14
یگانه تفرشی
شیوا پذیرفکار17-21
17-21
ساره امینیان
ساناز تقوی
نیلوفر باختری
21-13
21-10
نرگس افشاری
مبینا سیف اللهی
شیرین حسینی
فاطمه بقائری
21-13
21-12
یگانه تفرشی
نازنین زمانی
شیرین حسینی21-11
21-9
نازنین زمانی

 

جدول رتبه بندی 

نام باشگاهتعداد مسابقه تیمیتعداد برد تیمیتعداد باخت تیمیتعداد بازی برندهتعداد بازی بازندهتعداد گیم برندهتعداد گیم بازندهتعداد پوئن کسب شدهتعداد پوئن واگذار شدهمقام
میلاد تبریز8712812602916491361اول
آکادمی ایران زمین تهران8622614563216501394دوم
ذوب روی صبا صنعت زنجان8442020454516521604سوم
شهرداری شاهرود8352020434414411519چهارم
شهید فخار مشهد808634156911511664پنجم
8