-->
اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسران (پایان ثبت نام)
اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان دختران (پایان ثبت نام)
اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان آقایان (پایان ثبت نام)
اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان بانوان (پایان ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسران (پایان ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان دختران (پایان ثبت نام)
مسابقات پارابدمینتون آقایان (پایان ثبت نام)
مسابقات پارابدمینتون بانوان (پایان ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان آقایان (پایان ثبت نام)
دومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان بانوان (پایان ثبت نام)
مسابقات قهرمانی کشور نونهالان دختران (پایان ثبت نام)
مسابقات قهرمانی کشور نونهالان پسران (پایان ثبت نام)
دومین المپیاد استعدادهای برتر پسران (پایان ثبت نام)
دومین المپیاد استعدادهای برتر دختران (پایان ثبت نام)
سومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسران (پایان ثبت نام)
سومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان دختران (پایان ثبت نام)
سومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان آقایان (پایان ثبت نام)
سومین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون بزرگسالان بانوان (پایان ثبت نام)
قهرمانی کشور ساحلی آقایان (به زودی)
قهرمانی کشور ساحلی بانوان (به زودی)