اخبار مهم

رتبه نام باشگاه تعداد مسابقه تیمی تعداد برد تیمی تعداد باخت تیمی تعداد بازی برنده تعداد بازی بازنده تعداد گیم برنده تعداد گیم بازنده تعداد پوئن کسب شده تعداد پوئن واگذار شده
1 چادر ملو اردکان 6 6 0 20 10 42 24 1266 1101
2 آتش نشانی تهران 6 4 2 22 8 47 19 1287 1013
3 شهرداری گنبدکاووس 6 4 2 20 10 43 24 1272 1068
4 پرتو نیرو روشا مشهد 5 3 2 15 10 34 25 1080 1025
5 رعدپدافند هوایی زاهدان 5 2 3 15 10 32 26 1059 992
6 هدف سمنان 6 1 5 7 23 20 49 1055 1373
7 فرهمند قم 6 0 6 1 29 7 58 878 1325

هدف سمنان 

1402/08/04
ساعت16:00
شهرداری گنبد  
آتش نشانی تهران 1402/08/04
ساعت16:00
پرتونیرو روشا مشهد  
رعدپدافندهوایی زاهدان 1402/08/04
ساعت16:00
چادرملو اردکان  
فرهمند قم - BYE  

هدف سمنان 

1402/07/27
ساعت16:00
چادرملو اردکان  
پرتونیرو روشامشهد 1402/07/27
ساعت16:00
فرهمند قم  
شهرداری گنبد  1402/07/27
ساعت16:00
آتش نشانی تهران  
رعدپدافندهوایی زاهدان - BYE  

آتش نشانی تهران

1402/07/20
ساعت16:00
هدف سمنان  
رعدپدافند هوایی زاهدان 1402/07/20
ساعت16:00
پرتو نیرو روشا مشهد   
چادرملو اردکان 1402/07/20
ساعت16:00
فرهمند قم   
شهرداری گنبد - BYE  

پرتو نیرو روشا مشهد

1402/07/13
ساعت16:00
شهرداری گنبد  
چادرملو اردکان 1402/07/13
ساعت16:00
آتش نشانی تهران  
فرهمند قم 1402/07/13
ساعت16:00
رعدپدافند هوایی زاهدان  
هدف سمنان  - BYE  

پرتو نیرو روشا مشهد

1402/07/06
ساعت16:00
چادرملو اردکان  
فرهمند قم 1402/07/06
ساعت16:00
هدف سمنان  
شهرداری گنبد 1402/07/06
ساعت16:00
رعدپدافند هوایی زاهدان  
آتش نشانی تهران - BYE  

شهرداری گنبد

1402/06/30
ساعت16:00
فرهمند قم  
هدف سمنان 1402/06/30
ساعت16:00
پرتو نیرو روشا مشهد  
آتش نشانی تهران 1402/06/30
ساعت16:00
رعدپدافند هوایی زاهدان  
چادرملو اردکان - BYE  

چادرملو اردکان 

1402/06/22
ساعت16:00
شهرداری گنبد  
رعدپدافند هوایی زاهدان 1402/06/22
ساعت16:00
هدف سمنان  
فرهمند قم 1402/06/22
ساعت16:00
آتش نشانی تهران  
پرتو نیرو روشا مشهد - BYE  
رتبه نام باشگاه تعداد مسابقه تیمی تعداد برد تیمی تعداد باخت تیمی تعداد بازی برنده تعداد بازی بازنده تعداد گیم برنده تعداد گیم بازنده تعداد پوئن کسب شده تعداد پوئن واگذار شده
1 انقلاب قم  2 2 0            
2 آتش نشانی تهران 1 1 0            
3 شهرداری شاهرود 1 0 1            
4 شهید فخار مشهد 2 0 2            
                     
                     

شهید فخار مشهد

؟ انقلاب قم   
شهرداری شاهرود ؟ آتش نشانی تهران  
       

آتش نشانی تهران

؟ شهیدفخار مشهد  
انقلاب قم ؟ شهرداری شاهرود  
       

انقلاب قم 

1402/08/04
ساعت15:00
آتش نشانی تهران   
شهیدفخار مشهد 1402/08/04
ساعت15:00
شهرداری شاهرود   
       

انقلاب قم

1402/07/27
ساعت15:00
شهید فخار مشهد  
آتش نشانی تهران ؟ شهرداری شاهرود  
       

شهید فخار مشهد

1402/07/20
ساعت15:00
آتش نشانی تهران   
شهرداری شاهرود 1402/07/20
ساعت15:00
انقلاب قم