رتبه نام باشگاه تعداد مسابقه تیمی تعداد برد تیمی تعداد باخت تیمی تعداد بازی برنده تعداد بازی بازنده تعداد گیم برنده تعداد گیم بازنده تعداد پوئن کسب شده تعداد پوئن واگذار شده
1 چادر ملو اردکان 10 9 1 41 9 85 25 2189 1603
2 رعد پدافند هوایی زاهدان 10 8 2 33 17 75 40 2297 1990
3 انقلاب قم 10 7 3 32 18 70 44 2197 2029
4 توس مسیر مشهد 10 4 6 17 33 43 71 1889 2180
5 هدف سمنان 10 2 8 16 34 35 77 1873 2192
6 آکادمی بدمینتون کرمان 10 0 10 11 39 31 82 1809 2260
7 ورنا بتن عباس آباد _ _ _ _ _ _ _ _ _

توس مسیر مشهد

1401/07/14
ساعت16:00
ورنا بتن عباس آباد  
هدف سمنان 1401/07/14
ساعت16:00
چادرملو اردکان  
رعدپدافند هوایی زاهدان 1401/07/14
ساعت16:00
انقلاب قم  
آکادمی بدمینتون کرمان - BYE  

چادرملو اردکان

1401/07/07
ساعت16:00
رعدپدافند هوایی زاهدان  
توس مسیر مشهد 1401/07/07
ساعت16:00
هدف سمنان  
ورنا بتن عباس آباد 1401/07/07
ساعت16:00
آکادمی بدمینتون کرمان  
انقلاب قم - BYE  

آکادمی بدمینتون کرمان

1401/06/31
ساعت17:30
انقلاب قم  
ورنا بتن عباس آباد 1401/06/31
ساعت16:00
رعدپدافند هوایی زاهدان  
توس مسیر مشهد 1401/06/31
ساعت16:00
چادرملو اردکان  
هدف سمنان - BYE  

آکادمی بدمینتون کرمان

1401/06/23
ساعت16:00
هدف سمنان  
انقلاب قم 1401/06/23
ساعت16:00
ورنا بتن عباس آباد  
رعدپدافند هوایی زاهدان 1401/06/23
ساعت16:00
توس مسیر مشهد  
چادرملو اردکان - BYE  

ورنا بتن عباس آباد

1401/06/17
ساعت16:00
هدف سمنان  
آکادمی بدمینتون کرمان 1401/06/17
ساعت16:00
رعدپدافند هوایی زاهدان  
انقلاب قم 1401/06/17
ساعت16:00
چادرملو اردکان  
توس مسیر مشهد - BYE  

چادرملو اردکان

1401/06/10
ساعت16:00
ورنا بتن عباس آباد  
توس مسیر مشهد 1401/06/10
ساعت17:30
آکادمی بدمینتون کرمان  
هدف سمنان 1401/06/10
ساعت16:00
انقلاب قم  
رعدپدافند هوایی زاهدان - BYE  

آکادمی بدمینتون کرمان

1401/06/03
ساعت16:00
چادرملو اردکان  
انقلاب قم 1401/06/03
ساعت16:00
توس مسیر مشهد  
رعدپدافند هوایی زاهدان 1401/06/03
ساعت16:00
هدف سمنان  
ورنا بتن عباس آباد - BYE  
رتبه نام باشگاه تعداد مسابقه تیمی تعداد برد تیمی تعداد باخت تیمی تعداد بازی برنده تعداد بازی بازنده تعداد گیم برنده تعداد گیم بازنده تعداد پوئن کسب شده تعداد پوئن واگذار شده
1 میلاد تبریز 8 8 0 34 6 70 18 1790 1168
2 مس شهر بابک 8 6 2 26 14 58 31 1591 1412
3 شهرداری شاهرود 8 4 4 20 20 44 49 1608 1700
4 شهید فخار مشهد 8 2 6 15 25 31 55 1451 1684
5 نماینده گیلان 8 0 8 5 35 18 68 1102 1748
                     

میلاد تبریز

1401/07/14
ساعت15:00
نویان تهران  
نماینده گیلان 1401/07/14
ساعت15:00
شهید فخار مشهد  
مس شهربابک 1401/07/14
ساعت15:00
شهرداری شاهرود  

نماینده گیلان

1401/06/31
ساعت15:00
نویان تهران  
مس شهربابک 1401/06/31
ساعت13:30
میلاد تبریز  
شهرداری شاهرود 1401/06/31
ساعت15:00
شهید فخار مشهد  

شهید فخار مشهد

1401/06/17
ساعت15:00
مس شهربابک  
نماینده گیلان 1401/06/17
ساعت15:00
میلاد تبریز  
نویان تهران 1401/06/17
ساعت15:00
شهرداری شاهرود  

مس شهربابک

1401/06/10
ساعت15:00
نماینده گیلان  
شهید فخار مشهد 1401/06/10
ساعت13:30
نویان تهران  
شهرداری شاهرود 1401/06/10
ساعت15:00
میلاد تبریز  

میلاد تبریز

1401/06/03
ساعت15:00
شهید فخار مشهد  
نویان تهران 1401/06/03
ساعت15:00
مس شهربابک  
شهرداری شاهرود 1401/06/03
ساعت15:00
نماینده گیلان