دبیر کل فدراسیون بدمینتون در غم از دست دادن پدر به سوگ نشست

  • اخبار مهم - ویژه
Image

جناب آقای فرشاد نصرتی
دبیر کل محترم فدراسیون بدمینتون 

داغ بی کرانیست غم از دست دادن پدر، این بزرگترین اسطوره زندگی، حال که خداوند این گونه مقدر نموده است، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما بازماندگان شکیبایی آرزومندیم.
اندوه ما در غم از دست دادن پدر گرامیتان در جمله نمی‌گنجد، باشد که روح آن مرحوم در بهشت برین جای گیرد.
فدراسیون بدمینتون ایران