مسئولین فدراسیون

  • برگه ها

مسئولین فدراسیون

 

 

محمدرضا پوریا

رییس فدراسیون

 

 

 

 

محمد فرجی

نایب رئیس فدراسیون

 

 

 

 

فریبا مددی

نایب رئیس فدراسیون

 

 

 

 

فرشاد نصرتی

دبیر فدراسیون

 

 

 

 

 

حمیدرضا دائمی

خزانه دار