مسئولین فدراسیون

  • برگه ها

مسئولین فدراسیون

 

Flowers
 

محمدرضا پوریا

رییس فدراسیون

 

 

 

Flowers
 

محمد فرجی

نایب رئیس فدراسیون

 

 

 

Flowers
 

فریبا مددی

نایب رئیس فدراسیون

 

 

 

Flowers
 

فرشاد نصرتی

دبیر فدراسیون

 

 

 

 

Flowers
 

حمیدرضا دائمی

خزانه دار