مسابقات بین المللی فجر 73

  • اخبار مهم - تیم‌های ملی - مسابقات
پنجمین دوره مسابقات بین المللی فجر ایران – اصفهان   کشورهای شرکت کننده : 6 چین ، مالزی ، آذربایجان ، ارمنستان ، ایتالیا و ایران   بازیکنان تیم ملی ایران : صادق کرباسی ، مجید بیگدلی ، مرتضی خدمتی ، حسن بزرگزاد ، علی چراغی نیک ، حمید نسیمی ، منصور مبینی ، علی سلطانی ، مرتضی ولی دروی ، شهرام عربی ، امیر آل بویه ، علیرضا شفیعی ، داریوش اسکندری ، افشین بزرگزاده ، محمد رضا  مطیع ، هاشمی و مسعود صنعتی مربیان : مرتضی مداحی   نفرات برتر یک نفره آقایان : قهرمان: اسماعیل محمد از مالزی   نایب قهرمان : مرتضی ولی دروی از ایران سوم مشترک : مجید بیگدلی از ایران و رانش نازان از مالزی   نفرات برتر دونفره آقایان : قهرمان : لی چی لیزنگ و کوبر هوک از مالزی نایب قهرمان : ؟؟؟؟ سوم مشترک : مرتضی ولی دروی و علیرضا شفیعی از ایران رانش نازان و بونگ چنگ فو از مالزی