رئیس و اعضای کمیته داوران فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - استانی - کمیته داوران - ویژه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون طی احکامی جداگانه از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون رئیس و اعضای کمیته داوران فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند. 1_  جناب آقای ابوالفضل مهاجر بختیاری(رئیس) 2_ جناب آقای رضا روشن امید (دبیر) 3_ جناب آقای سید امید مقدس زاده (عضو) 4_جناب آقای علیرضا الهاکی (عضو) 5_جناب آقای محسن عمرانی (عضو) 6_ جناب آقای مصطفی عرب (عضو) 7_ جناب آقای محمد حسن حسین زاده (عضو) 8_ جناب آقای حمیدرضا چگینی (عضو) 9_ جناب آقای مهدی صفاری پور (عضو) 10_ جناب آقای محمدرضا کبیری (عضو) 11_ جناب آقای مجتبی طائی (عضو) 12_ سرکار خانم زهرا رحمتی حق نژاد (عضو) 13_ سرکار خانم منصوره السادات جارچیان (عضو)