رئیس و اعضای کمیته فضای آسفالتی، خاکی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند

  • اخبار مهم - استانی - کمیته فضای باز - مسئولان کمیته ها - ویژه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدمینتون طی احکامی جداگانه از سوی دکتر پوریا ریاست فدراسیون بدمینتون رئیس و اعضای کمیته فضای آسفالتی، خاکی فدراسیون بدمینتون منصوب گردیدند. اعضای کمیته فضای آسفالتی، خاکی: 1_ جناب آقای میثم پورکریمان (رئیس) 2_ جناب آقای سید حسین رضوی (عضو) 3_ جناب آقای سیروس چراغی (عضو) 4_ جناب آقای مرتضی شحنه (عضو) 5_ جناب آقای برات وثوقی (عضو)